Responsive image

เลือกแผนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

* ระบบอาจไม่รองรับ Browser ใน Line APP โปรดคัดลอกลิงก์ไปเปิดที่ Browser อื่นเพื่อใช้งาน *

ดูขั้นตอน   ดูคำชี้แจง   ดาวน์โหลดคำชี้แจง   สอบถาม @stoucallcenter

แนบเอกสารชำระเงินเพิ่มเติม (ตกค้าง) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบเอกสารชำระเงินเพิ่มเติม (ตกค้าง) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

แนบเอกสารชำระเงินเพิ่มเติม (ตกค้าง) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 126 รหัสรุ่น 663  สามารถเลือกรูปแบบการสอบปลายภาคได้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเลือกแผนการศึกษา ก2 ก3 และซื้อเอกสารการสอนเป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม
โปรดชำระเงินให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการเลือกแผนฯ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล


 กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรไว้ 
เมื่อเลือกรูปแบบการสอบแบบใดแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ในรูปแบบเดียวกัน ทุกชุดวิชา ทั้งสองสถานภาพ


ดูกำหนดการสอนเสริม (ก2)/กิจกรรมร่วมเรียนรู้ (ก3)

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียนการสอนตามแผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

@stou.ac.th

แผนการศึกษา มสธ. ก1

แผนการศึกษา มสธ. ก2

แผนการศึกษา มสธ. ก3

Responsive image