Responsive image

เลือกแผนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

* ระบบอาจไม่รองรับ Browser ใน Line APP โปรดคัดลอกลิงก์ไปเปิดที่ Browser อื่นเพื่อใช้งาน *

ดูขั้นตอน   ดูคำชี้แจง   ดาวน์โหลดคำชี้แจง   สอบถาม @stoucallcenter

แนบเอกสารชำระเงินเพิ่มเติม (ตกค้าง) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565


 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เลือกรูปแบบการสอบปลายภาคได้ถึง 20 มีนาคม 2566
และสามารถซื้อเอกสารการสอนเป็นแบบรูปเล่ม (Student Edition) ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเลือกแผนการศึกษา ก2 ก3 และซื้อเอกสารการสอนเป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม
โปรดชำระเงินให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการเลือกแผนฯ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล


 โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653  สามารถเลือกรูปแบบการสอบปลายภาคได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566


 กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรไว้ 
เมื่อเลือกรูปแบบการสอบแบบใดแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ในรูปแบบเดียวกัน ทุกชุดวิชา ทั้งสองสถานภาพ


@stou.ac.th

แผนการศึกษา มสธ. ก1

แผนการศึกษา มสธ. ก2

แผนการศึกษา มสธ. ก3

Responsive image