Responsive image

เลือกรูปแบบการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอน 1) กรอกอีเมลนักศึกษา 2) กรอกรหัสผ่าน 3) คลิกปุ่มยืนยันตัวตน 4) อ่านคำชี้แจง 5) เลือกรูปแบบ 6) คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล
@stou.ac.th

คำชี้แจง
       1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาทดลองเรียน ที่สอบไม่ผ่านในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าเลือกรูปแบบการสอบได้
       2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาทดลองเรียน หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 ที่ไม่ได้เลือกรูปแบบการสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะต้องเข้าสอบแบบเผชิญหน้า ณ สนามสอบเท่านั้น
       3 นักศึกษาที่มี 2 สถานภาพ ระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 ให้เลือกรูปแบบการสอบเดียวกันทั้ง 2 สถานะ ทั้งนี้ เมื่อเลือกรูปแบบใดแล้ว ทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนจะเป็นรูปแบบการสอบเดียวกัน
       4 นักศึกษาและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 ที่เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์แล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบเสมือนจริงตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบการใช้ระบบสอบนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ และในวันดำเนินการสอบหากมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบสอบ การยืนยันตัวตน การส่งกระดาษคำตอบอัตนัย กระดาษทด หรืออื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง
รูปแบบการสอบ